Duyuruyu Kapat
Hanimefendi: kadınlara özel bir şekilde sağlık, giyim, beslenme, diyet ve benzeri kısaca her konuda destek veriyor. Türkiye'de tek kaynak olma yolunda hızla ilerleyen Hanimefendi.com, üyeler dışında ziyaretçilere açık yapısıyla da paylaşım mantığının hakkını vermeye çalışıyor. Siz de bunun bir parçası olmak istiyorsanız, hemen ücretsiz kayıt olabilir ve aramıza katılabilirsiniz. Sensiz bir kişi eksiğiz... :)
Duyuruyu Kapat
Instagram 180T
Facebook 10K
Twitter 138T

Zihinsel Özürlü Çocukları Olan Ailele

Konu, 'Engelliler dünyası' kısmında Gülümse tarafından paylaşıldı.

 1. Gülümse

  Gülümse Daimi Üye

  Kayıt:
  28 Şubat 2009
  Mesajlar:
  3.793
  Beğeniler:
  7.105
  Zihinsel Özürlü Çocukları Olan Aileler ile Sağlıklı Çocuklara Sahip Ailelerin Çocuk Yetiştirmeleri
  Amaç: Sağlıklı aileler, , “fonksiyonel aile” olarak tanımlanıp, çocuğun psiko-sosyal gelişimini sağlıklı bir şekilde

  sürdürmesini sağlar. Ailede hasta veya özürlü bir kimsenin olması, aile işlevselliğini bozar. Çalışmamızda

  hipotez olarak özürlü çocuğa sahip ailelerin aile işlevselliğinin bozuk olacağını öne sürdük. Bu amaçla, özürlü

  çocuk ailesi ile sağlıklı çocuk ailesinin işlevselliği karşılaştırıldı.

  Yöntem: İlköğretim özel alt sınıfında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören zihinsel engelli 50

  çocuğun ailesi ile, normal eğitim gören 30 sağlıklı çocuğun ailesine demografik özellikleri içeren bir anket

  formu ve “Aile Değerlendirme Ölçeği” uygulandı. Sonuçlar istatistiksel analizle değerlendirildi.

  Bulgular: Özürlü çocuğu olan ebeveynlerin %24’ünün suçluluk ve pişmanlık duyduğu, %14’ünün isyan ve

  yılgınlık yaşadığı, %20’sinin çaresizlik ile yeterli sabır ve anlayışı gösteremedikleri gösterildi. Özürlü çocukların

  psikolojik yardım alıyor olması (p<0.05), babanın çalışmıyor alması(p<0.01) ve annenin çalışıyor olması

  (p<0.01) “davranış kontrolü” alt boyutlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir. Annenin çalışıyor olması “gerekli

  ilgi gösterme” alt boyutunu da olumsuz yönde etkilemektedir(p<0.05).

  Sonuç: Özürlü bir çocuğa sahip olmak, aile işlevselliğini belirgin olarak bozmaktadır. İşleyişin tekrar normal

  sınırlara çekilebilmesi için sosyal destek sistemlerinin çok iyi işleyerek gerektiğinde devreye girmesi gerekir.


  Toplumun en küçük birimi olan aile,

  genel tanımıyla çocuklardan oluşan, aynı anda

  pek çok farklı işlevi olan bir kurumdur. Ailenin

  işlevleri pek çok yazar tarafından ele

  alınmıştır. Ogburgn, ailenin işlevlerini yedi

  grup altında toplar (1,2). Bunlar ekonomik

  ihtiyaçları karşılamak, satü sağlamak,

  çocukların eğitimini planlamak, dini

  değerlerini vermek, boş zaman faaliyetlerini

  gerçekleştirmek, aile üyelerinin birbirini

  koruması ve karşılıklı sevgi ortamı yaratmak

  Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 3:21-28

  Celalettin İÇMELİ ve ark. 22

  gibi işlevlerdir. Genel olarak bakıldığında, aile

  işlevlerinde aile içi iletişime, karşılıklı saygı ve

  işbirliğine büyük önem verilmektedir. Aile içi

  ilişkilerin yapısı, ailenin işlevlerini sağlıklı bir

  biçimde yerine getirip getirmemesinde önemli

  bir belirleyicidir(3).

  Ailenin ilevleri; kolaylaştırıcı, arabulucu,

  uyum sağlayıcı ve birbirlerinden farklı

  yetenek ve potansiyele sahip üyeler için

  koruyucu bir sistem olarak ifade edilir. Asıl

  görevleri ise üyelerinin yeteneklerini

  geliştirmek, çocukların sosyalleşmesini

  sağlamak, üyelerin işlevselliklerini

  sürdürdükleri organizasyonların taleplerini

  karşılamada yardımcı olmak, ailenin refahı için

  gerekli olan fiziksel ve ruhsal çevreyi

  oluşturarak üyelerin doyum sağlamasını temin

  etmektir (4).

  Ailenin sağlıklı olup olmamasına

  işlevselliği açısından bakıldığında, işlevlerini

  yerine getiren ailenin sağlıklı, karşıtı ise

  sağlıksız aile olarak tanımlanabilir (3,5).

  İşlevlerini beklenen düzeyde yerine getiren

  aileler “fonksiyonel aile”, aile içi iletişimin

  bozuk oluşu nedeniyle işlevlerini yerine

  getiremeyen aileler de “fonksiyonel olmayan

  aile” olarak tanımlanır (3). Yine Tufan(6),

  ailenin sağlıklı veya sağlıksız olmasını sosyoekonomik

  özelliklerine, toplumdaki hizmet ve

  olanaklarına, aile üyelerinin genetik

  özelliklerine, kişilik yapılarına, aile içi

  ilişkilerin dinamik yapısına bağlar. Bunların

  olumlu ya da olumsuz olması, ailenin

  işlevlerini yerine getirmesinde belirleyici olur.

  Birçok araştırmacı aile işlevlerinin

  sağlıklı veya sağlıksız oluşu üzerinde bazı

  etmenlerin rol oynayabileceği üzerinde

  durmuşlardır (2,7). Bu etmenleri, demografik,

  sosyal ve ekonomik özellikler, ailenin

  nitelikleri ve ailenin yaşam döngüsü şeklinde

  sıralamak mümkündür. Ailenin demografik ve

  sosyal nitelikleri bakımından hane halkı

  büyüklüğü, aile üyelerinin kompozisyonu, aile

  üyelerinin yaşı, cinsiyeti, öğrenim durumları,

  kır veya kent kökenli olmaları, ilk evlenme

  yaşı, yetişkin aile üyelerinin yaptığı işler

  olarak sıralanabilir. Aile üyelerinin ekonomik

  nitelikleri ise, gelir, gider, tasarruf ve mülkiyet

  biçiminde belirlenir. Becvar ve Becvar(8),

  ailenin tıpkı kişilerin geçirdiği gelişim

  aşamaları gibi belli aşamalardan geçtiğini

  belirtir. Buna ailenin yaşam döngüsü adı

  verilir. Aile üyeleri farklı aşamalarda farklı rol

  ve görevlere sahip olup, o aşamaya özgü aile

  sorunları ile karşılaşabilir. Bu da aile

  işlevlerini etkileyen bir husustur.

  Aile sisteminin özelliklerinden sayılan

  yetki paylaşımı, rol dağılımı ve aile sırları ile

  üyelerin ilişkilerinde gözlenen esneklik-katılık,

  yakınlık-uzaklık, düzenli-düzensiz iletişim ya

  da iletişimsizlik gibi faktörler, aile yaşamının

  vazgeçilmez görevleri olan temel ihtiyaçların

  karşılanması ve sorun çözme biçimlerini

  kesinlikle etkisi altına almaktadır. Aile üyeleri

  arasında etkileşim, aile üyelerinin tek tek

  sağlıklarına etki ettiği gibi, bir üyenin sağlıksız

  olması da tüm ailenin yapısına ve işlevlerine

  etki etmektedir (9,10,11). Bulut(2), ailede ruh

  hastası olanların kendi aile işlevlerini her

  konuda, ruh hastası bulunmayan ailelerden

  daha bozuk ve sağlıksız olarak algıladığından

  ve hastalıkla baş etme güçlerinin zamanla

  yitirildiğinden bahseder.

  En küçük toplumsal birim olarak

  tanımlanan ailenin temel işlevlerinden biri de

  çocuğun psiko-sosyal gelişiminin erken

  evrelerinini sağlıklı bir şekilde organize

  edilmesini sağlamaktır (12). Ailede hasta veya

  özürlü bir kişinin olması, bu durumun özellikle

  çocuklardan birinde çıkması ailenin işleveselliğini

  bozar. Biz, özürlü çocuğa sahip ailelerde

  aile işlevinin bozuk olacağını ve çeşitli sosyodemografik

  faktörlerden, özellikle çocuğa karşı

  aile tutumlarından etkileneceğini düşünüyoruz.

  Bu amaçla bir grup özürlü çocuk ailesi ile

  sağlıklı çocuğa sahip ailenin işlevselliğini

  karşılaştırmayı amaçladık.

  YÖNTEM

  İlköğretim özel alt sınıfında eğitim

  gören 31 çocuk ve daha ileri düzeyde zihinsel

  özürlü çocuğa yönelik eğitim veren özel bir

  rehabilitasyon merkezindeki 19 çocuk olmak

  üzere, zihinsel engelli toplam 50 çocuğun

  ailesi ve yine aynı okullarda normal eğitim

  gören benzer sosyo-ekonomik seviyelerde 30

  sağlıklı çocuğun ailesi, rasgele örnekleme

  yöntemi ile tespit edildi. Görüşmeden önce

  araştırmanın içeriği ve kullanılacak materyaller

  hakkında bilgi verildi. Ailelere sosyal,

  ekonomik ve demografik özelliklerin

  sorgulandığı bir anket formu ve aile

  işlevselliğini değerlendirmek üzere “Aile

  Değerlendirme Ölçeği” uygulandı. Ölçek,

  görüşmeyi kabul eden ebeveynlerden biri

  tarafından dolduruldu.

  Veri Toplama Araçları

  1-Sosyodemografik Bilgi Formu:

  Ailelerin ve çocukların özelliklerini tanımak

  Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 3:21-28

  Celalettin İÇMELİ ve ark. 23

  amacıyla hazırlandı. Aile ile ilgili olarak konut

  tipi, aile tipi, görüşülen ebeveynin eğitim

  düzeyi, ailenin gelir düzeyi, ebeveynlerin

  çalışma durumları sorgulanmış olup, çocukla

  ilgili olarak yaşı, varsa özrü, cinsiyeti,

  psikiyatrik yardım alıp almadığı soruldu.

  Ailelerin özürlü çocuğa tutum ve davranışlarını

  değerlendiren yarı yapılandırılmış bir anket

  uygulandı. Kontrol grubuna, ailenin özürlü

  çocuğa karşı tutumlarına ilişkin sorular

  yöneltilmedi.

  2-Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ):

  Ailenin işlevlerini hangi alanlarda yerine

  getirdiği ya da getiremediğini, aile üyelerinin

  algılarına göre değerlendirmeyi sağlayan,

  problem çözme, iletişim, roler, duygusal tepki

  verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış

  kontrolü ve genel fonksiyonlar olmak üzere

  yedi alt ölçekten oluşan 60 sorulu bir öz

  bildirim ölçeğidir. Epstein ve arkadaşları (13)

  tarafından geliştirilmiş, Türkçe formunun

  geçerlilik güvenilirlik çalışması Bulut ve ark.

  (3) tarafından yapılmıştır.

  Problem Çözme: Ailenin bütünlüğünü tehdit

  eden sorunları, ailenin işlevselliğini sürdürecek

  düzeyde çözebilme yeteneğine işaret

  etmektedir.

  İletişim: Aile bireyleri arasında bilginin

  değişimi olarak tanımlanır. Mesajın içeriği ve

  kimin amaçlandığı ile ilgili olarak sözel

  mesajın açık ve doğrudan olup olmadığına

  odaklanır.

  Roller: Ailenin farklı aile görevlerini ele

  alışlarını ve bu görevlerin nasıl dağıldığı ve

  yerine getirildiği ile ilgili davranış modelleri

  oluşturma ve sürdürme becerilerine ilişkindir.

  Duygusal Tepki Verebilme: Aile bireylerinin

  duygularını açıkça ifade edip edemediğini

  değerlendirir.

  Gereken İlgiyi Gösterme: Aile bireylerinin

  birbirlerinin etkinliklerine ve onları

  ilgilendiren şeylere karışma boyutu ile

  ilgilenir.

  Davranış Kontrolü: Bir ailenin biryelerinin

  davranış standartlarını belirleme ve sürdürme

  yollarını değerlendirir.

  Genel fonksiyonlar: Ailenin önceki tüm

  alanlardaki genel işlevselliğini değerlendirir.

  Herbir alt ölçek puanındaki artma işlevsellikte

  daha çok bozulmayı gösterir.

  İstatistiksel Analiz

  Grupların karşılaştırılmasında, kategorik

  değişkenlerde Ki-kare; grup ortalamalarının

  karşılaştırılmasında ise Student-t testi kullanıldı.

  p<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı

  kabul edildi. Sayısal değerler, ortalama ve

  standart sapma olarak verildi.

  BULGULAR

  Grupların yaş, cinsiyet, babanın

  çalışma durumu, annenin çalışma durumu,

  görüşülen ebeveynlerin eğitim düzeyleri, aylık

  gelir düzeyi, aile tipi ve yaşanan konutun tipi

  gibi özellikleri benzerlik göstermektedir.

  Çalışmaya katılan ailelerin sosyo demografik

  özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.

  Özürlü çocukların %28’i kız, %72’si

  erkek olup %58’inin yaşları 10 ile 13

  arasındadır. Tüm ebeveynlerin eğitim düzeyi

  %45 ile ortaokul-lise seviyesinde olup hiç

  okur-yazarlığı olmayanların oranı %11.25’tir.

  Yine tüm ebeveynler içinde babaların çalışma

  oranı %76.25 iken, annelerin dışarıda çalışma

  oranı %15’tir. Aylık gelir düzeyi özürlü grupta

  500 YTL altı %30; 500-1000 YTL arası %36;

  1000 YTL ve üzeri ise %36 dağılım

  göstermektedir. Ailelerin her iki grubunda da

  %70’i çekirdek aile oluştururken, %30’u geniş

  aile oluşturmaktadır. Ailelerin oturdukları

  konut tipi %76.8 apartman dairesi, % 22 ise

  müstakil ev şeklindedir. Görüşme yapılan

  ebeveyn, özürlü grupta % 52 baba, %46 anne;

  sağlıklı grupta ise %13.3 baba, %83.3 anne

  olup, fark anlamlıdır (p<0.01). Bunlar aile

  işlevlerini değerlendirme sırasında etkili

  olabilecek faktörlerdir.

  Aile değerlendirme ölçeğinde (ADÖ),

  özürlü ve sağlıklı çocuk aileleri arasında

  problem çözme, duygusal tepkiler verebilme,

  davranış kontrolü, genel fonksiyonlar alt

  boyutlarında anlamlı farklılık saptanmıştır

  (Tablo 2).

  Özürlü çocuğa ait özelliklerden yaş,

  özrün doğuştan ya da sonradan olup olmaması

  ADÖ’de anlamlı fark oluşturmamaktadır.

  Cinsiyet ise duygusal tepkiler verebilme alt

  boyutunu erkek çocuklar aleyhine anlamlı

  düzeyde etkilemektedir (t = -1.26; p<0.01).

  Özürlü çocukların sadece %30’u psikolojik

  yardım almaktadır. Özürlü çocuğun psikolojik

  yardım alıyor olması, davranış kontrolü alt

  boyutunu anlamlı olarak etkilemektedir (t = -

  1.64; p<0.05).

  Ebeveyne ait özelliklerden, babanın

  çalışmıyor alması davranış kontrolü alt

  boyutunu (t = -1.33; p<0.01); annenin çalışıyor

  olması gerekli ilgi gösterme (t = -1.75; p<0.05)

  ve davranış kontrolü (t = -1.15; p<0.01) alt

  boyutlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir.


  Tablo 1. Sosyo-demografik verilerin özürlü ve kontrol grubu arasında karşılaştırılması.


  [​IMG]


  Tablo 2. Özürlü ve sağlıklı kontrol grubunda “Aile Değerlendirme Ölçeği” (ADÖ) alt boyutlarının

  karşılaştırılması.


  [​IMG]


  Aile tipi, oturulan konut tipi, ailenin kırsal ya

  da kentsel kökenli olmasının ADÖ’ye etkisinin

  olmadığı gösterilmiştir.

  Ailenin çocuğunun özrü konusunda

  zaman içerisinde gösterdiği tutumlar değerlendirildiğinde,

  istatistiksel olarak anlamlılık

  gösteren tutumlar şunlardır:

  * Ebeveynlerin %24’ü suçluluk ve pişmanlık

  duyduğunu, %14’ü isyan ve yılgınlık

  yaşadığını, %20’si çaresizlik hissettiğini,

  %28’i tahammül edemediğini, %10’u karışık

  duygular içinde olduğunu, %16’sı sabır ve

  anlayış gösteremediğini bildirdi.

  * Sabır ve anlayışla yaklaşmanın tüm alt

  boyutları olumlu etkilediği;

  * Pişmanlık ve suçluluk duygusunun roller ve

  davranış kontrolü alt boyutlarını olumsuz

  etkilediği;

  * İsyan ve yılgınlık duygusunun roller ve

  davranış kontrolü alt boyutlarını olumsuz

  etkilediği;

  * Çaresizlik duygusunun gerekli ilgiyi

  gösterme ve genel fonksiyonlar alt boyutlarını

  olumsuz etkilediği;

  * Karışık duygular hissetmenin iletişim ve

  gerekli ilgiyi gösterme alt boyutlarını olumsuz

  etkilediği tespit edildi. (Tablo 3a ve 3b).

  TARTIŞMA

  Araştırmamızın en temel bulgusu

  öngördüğümüz şekilde, özürlü çocuk sahibi

  ailelerin işlevselliğinin pek çok alt boyutta

  bozuk olduğudur. Özürlü çocuk sahibi aileler

  ile sağlıklı çocuk sahibi ailelerin işlevleri

  arasında problem çözme, duygusal tepki

  verme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar

  açısından anlamlı fark bulunmaktadır.

  Çalışmamızın diğer önemli bir bulgusu ise

  özürlü çocuğu olan ailelerin çocuklarına karşı

  geliştirdikleri tutumlar ile aile işlevselliğinin

  bozulması arasındaki bağlantıdır. Çocuklarına

  karşı olumsuz tutumlar içerisinde olan

  ailelerin, işlevlerini daha olumsuz değerlendirdiği

  saptanmıştır.

  Problem çözme boyutu, ailenin maddi ve

  manevi sorunlarını etkili bir biçimde


  Tablo 3a. Özürlü çocuğa gösterilen aile tutumlarının ADÖ alt boyutlarına etkisi.


  [​IMG]


  Tablo 3b. Özürlü çocuğa gösterilen aile tutumlarının ADÖ alt boyutlarına etkisi. (devam)


  [​IMG]


  çözebilme başarısı olarak açıklanmaktadır.

  Çalışmamızda incelediğimiz değişkenlerden

  babanın çalışmıyor olması, problem çözmeyi

  olumsuz etkilemektedir. Bu grupta özellikle

  çözüm bekleyen problemlerden birinin maddi

  sorunlar olduğu düşünülürse babanın

  çalışmıyor olmasının problem oluşmasına

  sebep olduğu sonucuna varılabilir. Özürlü

  çocuğun, yaşıtlarına göre daha masraflı olması

  sebebiyle, muhtemelen zorlukla geçinen aile

  için maddi sorunlar daha da artmaktadır. Bu

  durum, çocuğun hak etmediği biçimde

  kendisine uygunsuz davranılmasına, onunda bu

  uygunsuz davranışa uygunsuz cevap vermesine

  yol açar. Uygunsuz anne-baba tutumunun

  kaçınılmaz sonucu, çocuklarda ağır duygusal

  ve davranışsal bozuklukların ortaya çıkmasıdır

  (14). Diğer taraftan, bu özellikteki çocukları

  olan ailelerin ve yakınlarının özre olumlu bakış

  tarzı ve davranışları, çocuğun özrüne ve

  çevresine karşı uyumlu bir birey olarak

  gelişmesini sağlayabilir (15). Çalışmamızda

  biz de özürlü çocuğa sabır ve anlayışla

  yaklaşma tarzının, aile işlevini her boyutta

  olumlu etkilediğini tespit ettik.

  Duygusal tepkiler verme boyutu, aile

  üyelerinin her birinin uyaranlar karşısında en

  uygun tepkiyi göstermesi anlamına

  gelmektedir. Bu boyutu etkileyen faktörlerden

  birisi cinsiyettir. Aile, özürlü kız çocuklarına

  daha uygun duygusal tepkiler verirken erkek

  çocuklar için verilen tepkiler yetersiz ya da

  uygunsuz olmaktadır. Bunu ailenin erkek

  çocuklara yüklediği anlam ve beklentilerle

  ilişkilendirme olasıdır. Anne ve babanın daha

  çocuk doğmadan önce zihinlerinde idealize

  ettikleri bir çocuk kavramı bulunmaktadır (16).


  Aile, özürlü bir çocukla karşı karşıya

  kaldığında bu beklenti ve düşler sona erer.

  Ailenin beklentileri ile gerçek durum arasında

  farklılıklar arttıkça, ailenin hayal kırıklığı da

  artar ve gerçek durumla baş etme zorlaşır

  (17,18). Bu beklentilere bir de toplumun ve

  kültürün yarattığı ideal çocuk algısı

  eklendiğinde özellikle erkek çocuk ile ilgili

  hayal kırıklığının büyük oluşu daha rahat

  anlaşılabilir. Kültürümüzde erkek evlat, neslin

  devamı, baba ocağının bekçisi şeklinde

  görülmekte, bir yandan da gelecek zor günlerin

  sigortası olarak değer atfedilmektedir. Bu

  yüzden zayıflığı kabul edilemez, onun

  duygularını göstermesi ve dillendirmesi,

  zayıflığın kabulu olacağından onaylanması ve

  tahammülü daha zordur.

  Davranış kontrolü boyutu aile üyelerinin

  psikolojik ya da sosyal bir tehlike karşısında

  davranışlarına standart koyma ve disiplin

  sağlama biçimidir. Çocuğun psikolojik destek

  alıp almadığı, ailede çalışan birinin varlığı,

  ailede babanın ve annenin çalışma durumları,

  davranış kontrolünü etkilemektedir. Babanın

  çalışmıyor olması hem özürlü hem de sağlıklı

  grupta davranış kontrol boyutunu sağlıksız

  hale getirirken, annenin çalışmnası özürlü

  grupta gerekli ilgiyi gösterme ve davranış

  kontrol boyutlarını olumsuz etkilemektedir. Bu

  sonuç, çalışmayan baba, dışarıda çalışan anne

  figürlerinin aile tarafından sağlıksız aile

  işlevselliği şeklinde değerlendirildiğinin

  kültürel bir göstergesi olabilir. Diğer açıdan,

  özürlü çocuğa karşı geliştirilen olumsuz

  tutumları da yansıtabilir. Olumsuz tutumlardan

  özellikle çaresizlik hissettiğini söyleyen

  ebeveynler aynı zamanda gerekli ilgiyi

  gösterme alt boyutunda bozulma bildirmektedir.

  Özürlü çocuğun yaşıtlarına göre

  daha çok ilgiye ve zamana ihtiyaç duyduğu,

  inkar edilmez bir gerçektr. Diğer taraftan, baba

  veya anneden en az birinin maddi problemleri

  aşmak için çalışması gereklidir. Babanın

  çalışmasının yeterli olduğu durumlarda

  çocuğun bakım ve ilgilenilmesi tek başına

  annenin işi halini almaktadır. Özellikle annenin

  evdışında geçirdiği vakit, çocuğun ilgi ve

  ihtiyacının karşılanmaması anlamına gelebilir.

  Bazen ilginin olumlu veya olumsuz anlamda

  özürlü çocuğa kaydırılması ile ailede diğer

  çocuklar ve eş ihmal edilebilir. Özürlülük

  sebebiyle ailenin diğer üyelerinin ilgi ihtiyacı

  normalden daha fazla da olabilir. Eğer bir de

  anne dışarıda çalışıyorsa, bu zaman ve enerji

  olarak da zorlaşır. Eşler birbirlerini veya

  kendilerini, aile üyelerine yeterince ilgi

  göstermediği şeklinde suçlayabilir. Sağlıksız

  işleyen aile ortamlarında aile üyelerinde

  suçlayıcılık ve yargılayıcılık en belirgin

  özelliklerdir (19). Yine Bavers’a (20) göre bu

  tip aile üyeleri sağlıklı iletişime kapalıdır,

  üyelerde egozim egemendir, kişiler oldukları

  gibi değil, diğer baskın üyelerin olmasını

  istedikleri gibi olmaya zorlanır. Bunun için

  üstü kapalı kurallar uygulanır, sorunlar sahte

  davranış kalıpları ile saklanır, çoğu zaman

  problemin nedeni ve çözümü başka bir soruna

  kaydırılarak, gerçek sorun inkar edilir.

  Çalışmamızda da ortaya konduğu gibi,

  isyan-yılgınlık duyduğunu bildiren ebeveynler

  roller ve davranış kontrolü boyutlarında sıkıntı

  yaşamaktadır. Özürlülük nedeniyle çöküntü

  yaşayan ebeveynlerden anne, özellikle

  toplumumuzda fedakarlık duygusu içinde daha

  çok vermeye çabalar ki bu bir anlamda kadının

  rolünün daha da baskınlaşması, yeni roller

  üstlenmesi demektir. Gerçekten de özürlü

  çocuğa sahip ailelerde yapılan araştırmalar,

  genellikle çocuğun engelliliğinin

  sonuçlarından, annenin babaya göre daha çok

  etkilendiğini ortaya koymaktadır. (21) Aileler

  baş etmekte zorlandıkları bu durumla ya

  yüzleşmekten kaçınmakta ya da onu aşabilmek

  için aşırı çaba sarfetmektedir. İhtimal ki dah

  önce bahsedilen pek çok faktörün etkileşimi

  sebebiyle, rollerinde farklılaşma ya da

  yüklenme yaşayan ebeveynlerde isyan ve

  yılgınlık ortaya çıkmakta, aslında baş

  edemediği rol ve sorumlulukları neticesinde

  kontrolü ve aile disiplinini kaybetmektedir. Bu

  ise ailenin davranış kontrolü puanlarına

  olumsuz yansımaktadır.

  Suçluluk ve pişmanlık duygusunu yaşayan

  aileler, özürlü bir çocuğa sahip olmakla

  geçmişteki bazı olaylar nedeniyle cezalandırıldıklarını

  düşünebilirler. Bunların bir kısmı

  sağlıklı bir gebelik için gerekli olan fiziksel,

  sosyal ve duygusal şartların yerine getrilmediği

  inancını taşıyabilirler. Daha ileri yaşlarda

  çocukların özürlü olduğu teşhis edilen annbabalar

  ise, bu durumu fark edememekten veya

  çocuğa gereken ilgiyi ve anlayışı gösterememekten

  dolayı kendilerini de suçlayabilirler.

  Bazen suçlamalar anne-baba tarından bir

  diğerine yönlendirilebilir. Bu tarz suçlamalar

  ile aile üyeleri arasındaki iletişimi ve sıcaklığı

  etkileyebilir. Araştırmalar, engelli çocuğa

  sahip olan ailelerde boşanma ve eşlerden

  birinin evi terk etme durumlarına, hatta intihar

  olaylarına ve alkol bağımlılığına sıklıkla


  rastlandığını ortaya koymuştur (22,23). Bizim

  çalışmamız bu olumsuz tutumun ailenin roller

  ve davranış kontrolü boyutunu bozduğunu

  göstermektedir ki kendini suçlayarak ebeveynlerden

  birinin veya her ikisinin kendi içine

  dönmesi, bazen yoğun depresyon yaşıyor

  olması, anne-baba ve karı-koca rollerinin

  ortada sahipsiz kalmasına neden olmaktadır.

  Rollerin kaybı ya da bir diğer üyeye kayarak

  telafi edilme çabası ise, diğer üyelerde de aşırı

  yüklenmeye, bocalamaya yol açmaktadır. Bu

  değişimin neticesi aile ortamında disiplin ve

  düzenin kaybı anlamına gelen davranış

  kontrolünün yitirilmesidir.

  Çocuğun psikolojik destek alması, hem

  çocuğun hem de ailenin davranış kontrolü

  üzerinde yeniden bir düzenleme yapmasına ya

  da daha önce algılayamadığı özürlülük

  kavramını zihninde yeniden doğru şekilde

  yapılandırmasına yol açmaktadır. Muhtemelen

  bu sayede diğer tüm alanlarda olduğu gibi bu

  boyutta da sabır ve anlayış tutumunun

  gelişmesine ortam hazırlar. Bu açıdan

  yaklaşıldığında psikolojik yardım alıyor

  olmanın aile işlevselliğine katkısı inkar

  edilemez. Ancak bu katkı, anne ve babanın eşit

  oranda katılımları ve çözümü içselleştirmeleri

  ile devamlı olabilir. Oysa çoğu zaman

  ebeveynler bozuk aile işlevlerinde çözümün

  olduğu kadar sorunun da bir parçasıdırlar ve

  bunu inkar eğilimi taşırlar.

  Çalıştığımız örneklemin kısmen eğitim

  imkanlarına kavuşabilmiş özel bir grup olduğu

  unutulmamalıdır. Bu özürlü çalışma grubu

  içinde imkansızlıklar nedeniyle eğitim

  imkanlarına ulaşamayan ya da özrünün ağırlığı

  sebebiyle bu kurumlara gelemeyen ağır

  zihinsel özürlülerin aileleri de bulunmaktadır.

  Bu yüzden ileri derecedeki özürlülüğün aile

  işlevlerini bozduğu öngörülse de bunu nasıl ve

  ne boyutlarda olduğu üzerine bir sonuca

  gitmek mümkün değildir.

  Sonuç olarak, aile kurumu özürlü, hasta ve

  sağlıklı üyeleri ile bir bütündür. Bu bütünü

  oluşturan üyeler ve işlevler sürekli biribiriyle

  ilişki halinde olup, birindeki herhani bir

  aksama bütünde ve diğer üyelerin işlevlerinde

  de bozukluğa yol açmaktadır. İşleyişin tekrar

  normal sınırlara çekilebilmesi için sosyal

  destek sistemlerinin çok iyi işleyerek

  gerektiğinde devreye girmesi gerekir. Bunun

  için gerekli tüm tedbirler alınarak aile

  kurumunun ve işlevselliğinin sürdürülmesi

  sağlanmalıdır.
  Amaç: Sağlık
   
  zeyn0M, Arina ve Fındık Kurdu bunu beğendi.
 2. Fındık Kurdu

  Fındık Kurdu Daimi Üye

  Kayıt:
  3 Aralık 2009
  Mesajlar:
  47.854
  Beğeniler:
  49.335
  Paylaşım için teşekkürler ablacım:hhhhhh:
   
 3. Arina

  Arina Daimi Üye

  Kayıt:
  3 Aralık 2009
  Mesajlar:
  49.102
  Beğeniler:
  50.485
  Teşekkürler paylaşım için :hhhhhh:
   
 4. zeyn0M

  zeyn0M Daimi Üye

  Kayıt:
  28 Ekim 2011
  Mesajlar:
  1.002
  Beğeniler:
  315
  Paylaşım için teşekkürler